В редакції від 1 липня 2020 року.

Ліцензійний договірЦей Договір є договором публічної оферти та публічним договором згідно положень ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю «Правосуд», яке є власником майнових прав на Програмне забезпечення Сервіс PravoSud («Ліцензіар»), в особі директора Вертепи Михайла Юрійовича, який дії на підставі Статуту, та фізичною особою («Ліцензіат»), який/яка отримує та використовує Програмне забезпечення відповідно до цього Договору за умов оплати Винагороди згідно обраного Тарифу або у режимі вільного доступу (на час випробувального періоду).

Умови Договору однакові для всіх ліцензіатів, беззастережне прийняття ними умов (акцептування) якого, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору та засвідчує факт його укладання шляхом реєстрації на Сервісі PravoSud (створенням Облікового запису) за адресою в мережі Інтернет за адресою: https://pravosud.com.ua .

1. ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ Ліцензіар розробив (самостійно або спільно з третіми особами) Програмне забезпечення (як визначено нижче), яке згідно зі ст. ст. 420 і 433 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» є об'єктом авторського права;

ОСКІЛЬКИ згідно ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» перелік способів використання об'єкта авторського права третьою особою за згодою Ліцензіара не є вичерпним, а згідно ч. 2 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне право використовувати об'єкт авторського права передбачає можливість його використання в будь-якій формі і будь-яким способом, і, відповідно, Ліцензіар має право надавати третім особам право користування Програмним забезпеченням шляхом надання до нього доступу як передбачено цим Договором;

ОСКІЛЬКИ згідно з п. 5 ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може, серед іншого, здійснюватися на підставі інших договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності додатково до тих, які передбачені в пп. 1-4 ч. 1 зазначеної статті;

ОСКІЛЬКИ Ліцензіат бажає отримати доступ до Програмного забезпечення для використання в цілях, в порядку і на умовах, передбачених цим Договором;

уклали цей ліцензійний договір («Договір») про наступне:

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Програмне забезпечення - це комп‘ютерна програма (в розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права»), онлайн-сервіс, під назвою Сервіс PravoSud, яка розміщена на програмно-апаратному комплексі Ліцензіара, доступ до якої здійснюється за допомогою Сайту (розташований в мережі Інтернет за адресою: https://pravosud.com.ua ) та яка використовується для дозволених цілей («Програмне забезпечення» або «ПЗ»).

2.2. Дозволеними цілями використання ПЗ та надання доступу до ПЗ за цим Договором є:

2.2.1. створення Ліцензіатом за допомогою використання ПЗ унікальної інформації на підставі цілодобового доступу до Сайту та пошуку судових рішень, їх дослідженню та аналізу, із візуалізацією результатів пошуку без або із застосуванням фільтрів на вибір Користувача. Сервіс PravoSud містить дані з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших відкритих реєстрів («Державний реєстр»), щодо яких Ліцензіату доступні наступні функціональні можливості: пошук за пошуковим словом; використання наступних фільтрів для пошуку: за періодом розгляду, датою розгляду, результатом розгляду, регіоном, судом, інстанцією, суддею, формою документу, формою судочинства, категорією справи, та/або номером справи; аналітика по суддям; моніторинг появи нових судових рішень у Державному реєстрі; огляд, моніторинг, звіти, добірка рішень, та інші, які Ліцензіар може вносити на свій розсуд та відповідно до умов цього Договору.

Оскільки дані з Державних реєстрів відкриті, безоплатні і знаходяться в публічному доступі, Ліцензіар не несе відповідальності за зміст інформації з Державних реєстрів, виявлені помилки, збоїв у їх роботі чи неможливості доступу з будь-яких причин.

2.2.2. створення Ліцензіатом за допомогою використання ПЗ комерційно цінної інформації, що використовується у власних інтересах або що надається Ліцензіатом своїм Клієнтам за плату.

Щоб уникнути непорозумінь, зазначене положення не повинно ні в якому разі трактуватися як надання права Ліцензіату видавати субліцензії на ПЗ.

2.3. Сайт - інтернет-ресурс Ліцензіара, розміщений в мережі Інтернет за адресою: [https://pravosud.com.ua ], за допомогою якого надається доступ до ПЗ, який також містить інформацію про ПЗ, Тарифи і Винагороду за надання доступу до ПЗ, служить офіційним засобом повідомлення Ліцензіата про зміни та доповнення ПЗ шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації у випадках, передбачених цим Договором. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма правами на Сайт, необхідними для виконання своїх зобов'язань за Договором.

2.4. Ліцензіар - Товариство з обмеженою відповідальністю «Правосуд», яке є володільцем всіх відомих на момент укладення Ліцензійного договору виключних майнових прав інтелектуальної власності на ПЗ, та яке має правомочності на надання доступу до Програмного забезпечення за Договором.

2.5. Ліцензіат - фізична особа, якій Ліцензіар надає Ліцензію на умовах, передбачених Договором.

2.6. Ліцензійний договір - цей Договір, всі Додатки до нього, і які містять в собі основні умови, на яких Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату Ліцензію.

2.7. Ліцензія - невиключне право на користування ПЗ, яке надається Ліцензіаром Ліцензіату на умовах цього Договору.

2.8. Винагорода - грошове відшкодування Ліцензіата Ліцензіару за надання Ліцензії.

2.9. Клієнт - фізична або юридична особа, фізична особа-підприємець або будь-яка Третя особа, за дорученням та(або) в інтересах якого Ліцензіат використовує ПЗ відповідно до цього Договіру.

2.10. Базова технічна підтримка ПЗ - технічна підтримка з питань функціональних можливостей ПЗ, що надається фахівцями Ліцензіара по виділеній лінії служби прийому і вирішення технічних запитів (електронна пошта:info@pravosud.com.ua / он-лайн чат в інтерфейсі програми). Вартість послуг базової технічної підтримки ПЗ за цим Договором входить до складу Винагороди та окремій оплаті не підлягає.

2.11. Треті особи – будь-які фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які не є Сторонами цього Договору.

2.12. Обліковий запис Ліцензіата - обліковий запис, структура конкретних даних, інформації, що сукупно відносяться до єдиного елементу ПЗ та які індивідуалізовані обліковими даними, що надані Ліцензіатом Ліцензіару при реєстрації.

2.13. Тариф – розмір Винагороди за надання Ліцензії, який визначається обсягом функціональних характеристик ПЗ та строком надання Ліцензії. Актуальна інформація про Тарифи доступна на Сайті.

2.14. Заявка – лист, що містить намір Ліцензіата отримати Ліцензію та інформацію про обраний Тариф, який направляється Ліцензіатом Ліцензіару і формується автоматично на Сайті за допомогою ПЗ натисканням Ліцензіатом кнопки «Придбати».

2.15. Акт про надання права використання ПЗ («Акт») - документ, дата надіслання якого на електронну пошту Ліцензіата, підтверджує надання Ліцензії, і який є доказом використання ПЗ з дати початку платного використання ПЗ протягом періоду, зазначеного в Акті, до настання одного з наступних подій:

2.15.1. повідомлення однієї із Сторін про розірвання Договору відповідно до п. 14 цього Договору; 2.15.2. порушення строку сплати Винагороди, відповідно до умов Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату невиключне право використання Програмного забезпечення на обумовлених в цьому Договорі, Додатках до нього умовах, і відповідно до обраного Тарифу, а Ліцензіат зобов'язується своєчасно і в повному обсязі виплатити Ліцензіару Винагороду та використовувати ПЗ на умовах, передбачених цим Договором та Додатками до нього.

3.2. Ліцензія, відповідно до цього Договору, включає в себе можливість використання ПЗ, яка передбачає можливість здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням ПЗ у відповідності до його призначення, а саме:

3.2.1. здійснювати віддалений доступ до ПЗ за допомогою мережі Інтернет; 3.2.2. здійснювати доступ до ПЗ, а також до інформації, яка сформована в результаті експлуатації ПЗ, з метою використання функціональних можливостей ПЗ; 3.2.3. зберігати результати пошуку, моніторингу та/або аналізу судових рішень у форматах, передбачених ПЗ; 3.2.4. використовувати дані результатів на свій розсуд, але відповідно до дозволеної мети.

ПЗ надається Ліцензіату на умови «як є» без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відповідність ПЗ очікуванням Клієнта і використання або невикористання даного права в період дії Ліцензії.

3.3. Доступ до ПЗ може здійснюватися тільки Ліцензіатом на підставі створеного Облікового запису.

3.4. Задля уникнення сумнівів і іншого трактування цей Договір не передбачає відчуження виключного права, надання права використання на умовах виключної ліцензії на будь-які результати інтелектуальної діяльності, що належать Ліцензіару. Положення цього Договору не обмежують права Ліцензіара на використання і розпорядження Програмним забезпеченням за своїм вибором і розсуд, включаючи право на надання доступу до даних третім особам.

3.5. Повний доступ до функціональних можливостей ПЗ:

3.5.1. Випробувальний період (trialperiod): Після реєстрації та створенняОблікового запису, Ліцензіат отримує безоплатно повний доступ до функціональних можливостей ПЗ на строк у 3 (три) календарних дні (включно) з моменту створення Облікового запису.

Після спливу випробувального періоду, Ліцензіат має право використання ПЗ відповідно до обраного Тарифу.

3.5.2. Тарифи:

3.5.2.1. «Базовий» 1 місяць»: Придбання Ліцензії «Базовий» строком на 30 (тридцять) календарних днів. Строк починається з моменту отримання Винагороди згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 тридцятого календарного дня;

3.5.2.2. «Базовий» 1 рік»: Придбання Ліцензії «Базовий» строком на 1 (один) рік. Строк починається з моменту отримання Винагороди згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 наступного дня через один календарний рік.

3.5.2.3. «Стандарт» 1 місяць»: Придбання Ліцензії «Стандарт» строком на 30 (тридцять) календарних днів. Строк починається з моменту отримання Винагороди згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 тридцятого календарного дня;

3.5.2.4. «Стандарт» 1 рік»: Придбання Ліцензії «Стандарт» строком на 1 (один) рік. Строк починається з моменту отримання Винагороди згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 наступного дня через один календарний рік.

3.5.2.5. «Професійний» 1 місяць»: Придбання Ліцензії «Професійний» строком на 30 (тридцять) календарних днів. Строк починається з моменту отримання Винагороди згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 тридцятого календарного дня;

3.5.2.6. «Професійний» 1 рік»: Придбання Ліцензії «Професійний» строком на 1 (один) рік. Строк починається з моменту отримання Винагороди згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 наступного дня через один календарний рік.

3.5.2.7. «Корпоративний» Придбання Ліцензії для одного чи декількох Ліцензіатів юридичною особою. Умови цього Тарифу, включаючи індивідуальний термін дії та вартість, визначаються в окремій угоді, якаукладається між Ліцензіаром та такою юридичною особою.

3.6. Обмеження доступу до функціональних можливостей ПЗ:

Після спливу випробувального періоду або за умов ненадходження Винагороди Ліцензіару у строки, визначені у п.7.2. Договору, Ліцензіат отримує обмеження доступу до системи, при якому будь-які функціональні можливості ПЗ недоступні.

3.7. При обранні нового Тарифу сторони зобов‘язані укласти новий Акт із зазначенням нового Тарифу.

3.8. Територією правомірного використання Програмного забезпечення за цим Договором є територія України; при цьому за бажанням Ліцензіата Програмне забезпечення може правомірно використовуватися на території всього світу.

3.9. Ліцензіар гарантує, що володіє всім необхідним обсягом прав для укладення цього Договору.

3.10. Ліцензія надається на строк, зазначений у Акті про надання Ліцензії відповідно до п.2.15.

4. ПОСТАВКА ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Сторони домовилися, що надання Ліцензіату Ліцензії відповідно до цього Договору є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. При цьому під програмною продукцією розуміється ПЗ як результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу і доступу до нього.

4.2. Поставка програмної продукції здійснюється шляхом надання Ліцензіату доступу до ПЗ з використанням мережі Інтернет.

4.3. Для отримання доступу до ПЗ Ліцензіат зобов'язується зареєструвати Обліковий запис Ліцензіата, дотримуючись процедури реєстрації, яка встановлена на Сайті. Ліцензіат після реєстрації Облікового запису Ліцензіата на Сайті отримує пароль для ідентифікації Ліцензіата на Сайті та отримання доступу до ПЗ. Натискаючи кнопку «Створити», Ліцензіат погоджується з умовами Договору, та отримує на вказану електронну адресу лист для авторизації. Після авторизації, Ліцензіат набуває можливість увійти на Сайт.

5. ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Доступ до ПЗ Ліцензіатом надається безперервно наступним способом:

5.1.1. протягом строку Ліцензії, Ліцензіат за допомогою Облікового запису формує здійснює пошук у Державних реєстрах шляхом введення необхідних параметрів запиту до відповідних полей запиту, що знаходяться на Сайті; 5.1.2. обробка запиту здійснюється автоматично за допомогою ПЗ; 5.1.3. результатом обробки запиту є візуальне відображення результатів пошуку; 5.1.4. Ліцензіат може використовувати функціональні можливості ПЗ для зберігання результатів пошуку.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права і обов'язки Ліцензіара:

6.1.1. Ліцензіар має право розпоряджатися Програмним забезпеченням, передавати право доступу до ПЗ третім особам, самостійно використовувати ПЗ в будь-якій формі і будь-яким способом за своїм розсудом; 6.1.2. Ліцензіар має право отримувати Винагороду за надані Ліцензіату Ліцензії на ПЗ відповідно до умов цього Договору, а також має право вносити зміни до Тарифів та встановлювати нові Тарифи; 6.1.3. Ліцензіар має право оновлювати зміст, функціональні можливості програмного забезпечення, а також користувацький інтерфейс в будь-який час на свій власний розсуд. Ліцензіар не бере перед Ліцензіатом відповідальності за модифікацію ПЗ. Ліцензіар має право повідомляти Ліцензіату про деякі із проведених модифікацій за допомогою публікації оголошення на Сайті, в інтерфейсі ПЗ/Сайту та/або за допомогою електронної пошти на адресу Ліцензіата, яка вказана при реєстрації Облікового запису; 6.1.4. Ліцензіар має право вносити, редагувати або видаляти будь-яку інформацію на власний розсуд, в тому числі змінювати кількість і склад Державних реєстрів, дані яких аналізуються (обробляються) ПЗ; 6.1.5. Ліцензіар має право проводити технологічні перерви доступності ПЗ, які розглядаються як використання ПЗ в штатному режимі і не є підставою для перерахунку сплачених Ліцензіатом Винагород. Технологічні перерви можуть проводитися в тому числі для поновлення функціональності ПЗ. Технологічні перерви не можуть перевищувати 8 годин за один календарний місяць і проводяться в нічний час (з 00:00 до 06:00 за київським часом); 6.1.6. Ліцензіар не здійснює ніяких компенсацій на користь Ліцензіата, а також не несе відповідальності за будь-які збитки Ліцензіата, що виникли внаслідок використання або неможливості використання ПЗ. Ліцензіар залишає за собою виключне право кваліфікувати особливість роботи ПЗ як недолік (помилку, дефект тощо), а також провести одну з таких дій: скорегувати особливість роботи ПЗ або визнати особливість роботи ПЗ як таку, що не підлягає змінам. 6.1.7. Ліцензіар зобов'язується передати Ліцензіату Ліцензію на ПЗ в порядку і в строки, встановлені цим Договором та Додатком до нього; 6.1.8. Ліцензіар зобов'язується утриматися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення Ліцензіатом наданого йому права доступу до ПЗ протягом строку дії виданої Ліцензії; 6.1.9. Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату Базову технічну підтримку ПЗ; 6.1.10. Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання Облікового запису Ліцензіата третіми особами з вини або необережності Ліцензіата.

6.2. Права і обов'язки Ліцензіата:

6.2.1. Ліцензіат має право використовувати ПЗ на умовах і в межах, передбачених цим Договором та Додатками до нього;

6.2.2. Ліцензіат зобов'язується не передавати третім особам, надані Ліцензіаром параметри доступу до ПЗ, включаючи, але не обмежуючись, пароль для входу в Обліковий запис та не використовувати їх в цілях, не дозволених цим Договором, в тому числі способом, який здатний привести до нанесення шкоди комерційним інтересам і репутації Ліцензіара;

6.2.3. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність свого паролю і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання Облікового запису Ліцензіата. Всі дії, здійснені з використанням Облікового запису Ліцензіата, вважаються здійсненими Ліцензіатом. Ліцензіат самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням Облікового запису Ліцензіата, а також ризик можливих несприятливих наслідків для себе і для Ліцензіара;

6.2.4. У разі втрати та/або розголошення Ліцензіатом Облікового запису (доступу до електронної пошти та/або пароля), Ліцензіат зобов'язується повідомити про це Ліцензіара негайно;

6.2.5. Ліцензіат визнає і погоджується з тим, що всі права інтелектуальної власності, в тому числі виключне право інтелектуальної власності на ПЗ, знак для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної діяльності, у тому числі які розміщені на Сайті, належать Ліцензіару. Ліцензіат не має права використовувати ПЗ способами, не передбаченими цим Договором та Додатками до нього;

6.2.6. Ліцензіат зобов'язується приймати Ліцензії, що надаються відповідно до цього Договору, в порядку і на строк, встановлені Договором;

6.2.7. Ліцензіат зобов'язується не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання в процес нормального функціонування Сайту і Програмного забезпечення;

6.5.8. Ліцензіат зобов'язується не укладати субліцензійні договори і не передавати іншим способом права на ПЗ, а також не поступатися і не передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди Ліцензіара;

6.2.9. Ліцензіат зобов'язується сплачувати Винагороду в порядку, в розмірі та в строки, передбачені в цьому Договорі;

6.2.10. Цим Ліцензіат підтверджує, що ознайомився з усіма функціональними властивостями і характеристиками ПЗ. Ліцензіат несе ризик невідповідності ПЗ із своїми побажаннями і потребами;

6.2.11. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неналежного використання або неможливості використання ПЗ, що виникли з вини або необережності Ліцензіата. Ліцензіат погоджується з тим, що для використання ПЗ він повинен мати доступ в мережу Інтернет і прийнятну для роботи ПЗ швидкість передачі даних по Інтернет-каналу (не менше 10 мб/с);

6.2.12. Ліцензіат зобов'язується не здійснювати наступні дії: 6.2.12.1. копіювати ПЗ або будь-яку його частину; 6.2.12.2. змінювати ПЗ або будь-яку його частину; 6.2.12.3. декомпілювати ("to decompile") або іншим чином перетворювати ПЗ в вихідний код або будь-яку його частину; 6.2.12.4. розкривати іншим способом будь-який вихідний код ПЗ; 6.5.12.5. видозмінювати ПЗ будь-яким чином або в будь-якій формі; 6.2.15.6. використовувати несанкціоновані видозмінені версії ПЗ, включаючи, серед іншого, створення подібних продуктів та/або конкурентного сервісу або отримання несанкціонованого доступу до ПЗ; 6.2.12.7. модифікувати (переробляти) ПЗ будь-яким чином - під модифікацією (переробкою) розуміється будь-яка зміна ПЗ, в тому числі переклад з однієї мови на іншу мову; 6.2.12.8. здійснювати дії, пов’язані з «клонуванням» Облікових записів (для створення дублюючих Облікових записів з використанням декількох електронних адрес), фальсифікувати свою IP-адресу; 6.2.12.9. здійснювати дії, спрямовані на порушення функціонування ПЗ; 6.2.12.10. здійснювати дії, спрямовані на отримання доступу до даних інших користувачів ПЗ; 6.2.12.11. надавати доступ до ПЗ третім особам з боку Ліцензіата. Будь-яка передача (відступлення) Ліцензіатом іншій особі може бути здійснена тільки з письмової згоди Ліцензіара; 6.2.12.12. передавати параметри доступу до Облікового запису, включаючи, але не обмежуючись, пароль, третім особам; 6.2.12.13. давати дозволи на використання, здавати в оренду, продавати, надавати в лізинг, передавати права, поширювати, забезпечувати хостинг, розкривати або зробити ПЗ доступним будь-яким третім особам, включаючи, але не обмежуючись створенням інтернет-посилань на сайт розміщення ПЗ, які включають інформацію підключення Ліцензіата до ПЗ, включаючи, але не обмежуючись, іменами користувачів, паролями, куки («cookie»), та/або «дзеркалюванням» («mirroring») або «обрамленням» («wrapping») будь-якої частини ПЗ;

6.2.13. Ліцензіат гарантує, що ні Ліцензіат, ні особи, що діють від імені Ліцензіата, не використовуватимуть ПЗ для спонукання в будь-якій формі клієнтів Ліцензіара до використання конкурентних комп'ютерних програм і сервісів, в тому числі онлайн-сервісів;

6.2.14. Ліцензіат зобов'язується не використовувати ПЗ і інформацію, отриману в результаті використання ПЗ, для забороненої законодавством України діяльності.

6.2.15. Ліцензіат зобов‘язаний обов‘язково порадитись з спеціалістом у галузі права перед використанням будь-якої інформації та приймати будь-які рішення на її підставі на свій страх і ризик;

7. ВИНАГОРОДА ЛІЦЕНЗІАРА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розмір Винагороди Ліцензіара за надання права використання ПЗ визначається відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифу. Розмір Винагороди за надання права використання ПЗ (Ліцензії) за відповідним Тарифом вказано на Сайті Ліцензіара у відповідному розділі.

7.2. Ліцензіат зобов'язується сплачувати Винагороду Ліцензіару в порядку 100% передоплати. При придбанні Тарифів «Базовий» 1 місяць», «Стандарт» 1 місяць» та «Професійний» 1 місяць» оплата Винагороди за кожний наступний місяць здійснюється автоматично, але може бути припинена Ліцензіатом самостійно в будь-який момент в розділі «Тарифи та оплата» Сервісу PravoSud. Сплачені при цьому кошти поверненню не підлягають. При ненадходженні коштів при автоматичній оплаті Винагороди по Тарифу застосовуються наслідки, як визначено у п.3.6. Договору.

7.3. Винагорода за цим Договором здійснюється в гривнях України шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Ліцензіара, вказаний в рахунку Ліцензіара. Зобов'язання по оплаті вважаються виконаними з дати надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара. Кожна Сторона самостійно та за власний рахунок сплачує комісійні винагороди, всі необхідні банківські платежі при здійснені розрахунків по Договору.

7.4. Розмір Винагороди Ліцензіара не включає ПДВ. Надання Ліцензії відповідно до цього Договору є постачанням програмної продукції. Операції з поставки програмної продукції тимчасово (до 1 січня 2023 року) звільняються від ПДВ в силу пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Після закінчення терміну дії зазначеного звільнення або після його відміни до Винагороди Ліцензіара буде додаватися сума ПДВ, обчислена за ставкою податку, яка буде діяти на момент здійснення відповідних операцій.

7.5. Якщо за законодавством іноземної держави Ліцензіатові необхідно утримати, сплатити будь-які податки і збори, що стягуються в такій іноземній державі, з Ліцензіара як з одержувача доходу, включаючи, зокрема, ПДВ і податок на дохід (прибуток), що стягується у джерела, а також будь-які аналогічні податки, які можуть заміняти або доповнювати існуючі, то розмір оплати, що підлягає виплаті Ліцензіару, збільшується таким чином, щоб чиста сума, отримана Ліцензіаром після утримання або сплати зазначених податків, дорівнювала сумі, яка вказана у Додатку до цього Договору.

7.6. Розмір і порядок оплати Винагороди можуть бути змінені Ліцензіаром. Інформація про зміну розміру та умов оплати Винагороди направляється Ліцензіату по електронній пошті не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до введення в дію нових умов. Інформація про нові тарифи також розміщується Ліцензіаром на Сайті.

7.7. Нові умови розміру та порядку оплати Винагороди застосовуються тільки до Ліцензії, не сплачених Ліцензіатом на момент введення в дію нових умов оплати.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору, Додатками до нього, а в частині неврегульованої Договором і Додатками до нього, відповідно до законодавства України.

8.2. Ліцензіар має право призупинити дію Ліцензії (закрити повний доступ до ПЗ та надати обмежений доступ по ПЗ, як вказано у п.3.6.) в разі порушення строків оплати за цим Договором і Додатками. В даному контексті це не означає розірвання Договору та Додатків до нього.

8.3. Ліцензіар ні за яких обставин не несе відповідальності за:

8.3.1. будь-які негативні наслідки, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Ліцензіата та/або третіх осіб з боку Ліцензіата; 8.3.2. будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Ліцензіата та/або третіх сторін з боку Ліцензіата незалежно від того, чи міг Ліцензіар передбачити можливість таких збитків чи ні.

8.4. У тій мірі, в якій це дозволено чинним законодавством, сукупний розмір відповідальності Ліцензіара за цим Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойки) та/або відшкодування збитків, за будь-яким позовом або претензії обмежується розміром Винагороди за Договором, виплаченої Ліцензіатом Ліцензіару відповідно до цим Договором.

8.5. У разі виявлення порушень законодавства та при наявності відповідних розпоряджень з боку правоохоронних та інших уповноважених державних органів і посадових осіб, Ліцензіар залишає за собою право призупинити доступ Ліцензіата до ПЗ, направивши Ліцензіатові відповідне письмове повідомлення про виявлені порушення з вимогою їх усунення. У разі не усунення Ліцензіатом порушень в строк, зазначений у повідомленні, Ліцензіар має право видалити Обліковий запис Ліцензіата без перерахунку Винагороди Ліцензіара і відшкодування Ліцензіату будь-яких збитків.

8.6. У разі порушення Ліцензіатом будь-якого з положень цього Договору та/або порушення законодавства України при використанні ПЗ Ліцензіар має право в односторонньому позасудовому порядку призупинити доступ до ПЗ до усунення Ліцензіатом таких порушень, або розірвати цей Договір шляхом повідомлення про це Ліцензіата з дати, зазначеної в такому повідомленні, без перерахунку Винагороди Ліцензіара і без компенсації Ліцензіатові будь-яких збитків.

8.7. Ліцензіар зобов'язується відшкодувати збитки, захищати інтереси і звільнити від відповідальності Ліцензіата щодо всіх стягнень, які підлягають сплаті за рішенням суду, за постановою суду або судового врегулювання в разі пред'явлення третьою особою претензій про те, що використання ПЗ порушує його патентні, авторські права, права на знак для товарів і послуг або тягнуть неправомірне привласнення його комерційної таємниці в юрисдикції, де права на ПЗ і інші об'єкти інтелектуальної власності підлягають захисту.

8.8. Ліцензіат несе відповідальність за будь-які порушення законодавства, в тому числі законодавства про захист персональних даних, і прав третіх осіб у разі, якщо ним, його користувачами при використанні функціональних можливостей ПЗ порушені вимоги щодо захисту персональних даних, авторські, суміжні права третіх осіб, здійснено несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, інших засобів індивідуалізації. При цьому в разі надходження на адресу Ліцензіара претензій, позовів та/або розпоряджень щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб, що пов'язані з неналежним використанням ПЗ, Ліцензіат самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії або в разі неможливості такого врегулювання, відшкодує Ліцензіару збитки, понесені в зв'язку з цим.

8.9. Ліцензіат несе відповідальність за будь-яку інформацію або інший контент (в тому числі файли з даними, тексти, а також інші файли і зображення), отриманий при використанні ПЗ, які він, його користувачі передають третім особам, а також за всі наслідки використання ПЗ (включаючи будь-які збитки, які може понести Ліцензіат, Ліцензіар і треті особи).

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗІАРА

9.1. Як зазначено в п. 2 Договору, Програмне забезпечення надається на умовах «як є», тобто без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відсутність гарантій його придатності для використання із визначеною Ліцензіатом метою, гарантій якості та працездатності, відповідності функціональних можливостей ПЗ меті і очікуванням Ліцензіата.

9.2. Ліцензіар не несе відповідальності за якість і функціональні особливості ПЗ, як явні, так і передбачувані.

9.3. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом, його Клієнтами або третіми особами за прямий або непрямий збиток, упущену вигоду, інші збитки, які можуть бути пов'язані з використанням ПЗ, в тому числі, але не обмежуючись, можливими перервами в роботі, несумісністю обладнання, необхідністю зміни конфігурації, переривання ділової активності.

9.4. Відповідно до умов цього Договору Ліцензіар не контролює інформацію і контент, який розміщений, передається, зберігається Ліцензіатом, його Клієнтами та третіми особами з боку Ліцензіата за допомогою ПЗ і, отже, не гарантує їх точність, повноту, якість і не несе ніякої відповідальності за їх зміст.

9.5. Ліцензіар несе відповідальність за винне порушення своїх зобов'язань за цим Договором і максимальний розмір відповідальності Ліцензіара не може перевищувати розміру, сплаченої Ліцензіатом Винагороди за той місяць, в якому було допущено вказане порушення.

10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Всі виключні права інтелектуальної власності на Сайт, ПЗ, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації та інші об'єкти, розміщені на Сайті, а так само складові частини та їх елементи, інформація, належать виключно Ліцензіара.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання або невиконання зобов'язань, викликане обставинами непереборної сили, включаючи, в тому числі, крім іншого, дії, бездіяльності або відмова від співпраці з іншого боку (включаючи, без обмежень, юридичних і фізичних осіб, контрольованих такою Стороною, а також їх посадових осіб, директорів, інших працівників або агентів), пожежі або інші нещасні випадки, стихійні лиха, епідемії, страйки, трудові конфлікти, військові дії або інші заворушення, а також закони, постанови або вимоги державних органів і відомств.

11.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, повинна негайно після виникнення таких обставин але не пізніше ніж через 5 (п'ять) календарних днів сповістити в письмовій формі іншу Сторону про їх початок, вказавши характер обставин, передбачувану тривалість їх дії і ступінь, в якій вони перешкодили виконання такої Стороною зобов'язань за цим Договором.

11.3. Документ, виданий відповідним компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

11.4. У разі настання обставин, передбачених пунктом 10.1. цього Договору, строк виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та/або їх наслідки.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію і не використовувати її, крім як для виконання зобов'язань за цим Договором. Сторона, якій надана конфіденційна інформація, зобов'язується вжити заходи до її захисту не менші, ніж заходи прийняті нею для захисту власної конфіденційної інформації та/або передбаченої цим Договором (в залежності від того, які заходи є більш строгими).

12.2. Конфіденційною вважається інформація, отримана в рамках виконання цього Договору та містить в тому числі, інформацію, що охороняється законом, або інформацію, яка в момент передачі її, Стороною яка її передає, позначена грифом «Конфіденційно» або «Строго конфіденційно» із зазначенням повної назви та адреси місцязнаходження її володільця, а також ключові слова, назви тем, їх налаштування і зміст, що формуються при використанні послуг Ліцензіара.

12.3. Сторона, яка допустила розголошення конфіденційної інформації або не виконала інших вимог щодо забезпечення її конфіденційності, несе відповідальність відповідно до законодавства України.

12.4. Конфіденційна інформація може надаватися компетентним державним органам у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством, що не тягне за собою настання відповідальності за її розголошення.

12.5. Обробка персональних даних Ліцензіата здійснюється на підставі чинного законодавства України та відповідно до згоди на обробку персональних даних.

12.6. Зобов'язання Сторін, викладені в цьому розділі, діють протягом строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після його припинення.

13. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Застосування і тлумачення цього Договору, включаючи Додатки та всі пов'язані з нього питання, регулюється законодавством України. Будь-які позови або судові провадження, що виникають з предмету Договору або в зв'язку з ним (або в зв'язку з наданням доступу до ПЗ), розглядаються судами України згідно з правилами про підсудність, встановлених процесуальним законодавством.

14. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Ліцензіатом і діє до моменту його розірвання за бажанням однієї із Сторін, або до моменту виконання всіх зобов'язань обох Сторін за Договором і Додатками до нього.

14.2. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір і Додатки до нього в односторонньому порядку, повідомивши іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору. Повідомлення про розірвання направляється в електронній формі на адресу електронної пошти: info@pravosud.com.ua

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Призупинення використання ПЗ не тягне за собою розірвання Договору.

15.2. Якщо інше не визначено цим Договором, обмін інформацією (матеріалами) між Сторонами за цим Договором здійснюється виключно в електронній формі.

15.3. Під робочими днями з метою виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором розуміються робочі дні виходячи з п'ятиденного робочого тижня (всі дні тижня, крім суботи та неділі), які не є святковими неробочими днями відповідно до законодавства України.

15.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором та Додатками до нього, Сторони керуються законодавством України.

16. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

ЛІЦЕНЗІАР
ТОВ "ПРАВОСУД"


Код ЄДРПОУ: 43156413
Адреса: м. Київ, пров. Музейний, 4
Р / Р 543348510000000002600699036
АТ “ПУМБ” м.Київ, МФО 334851


Директор Вертепа М.Ю.АКТ №[НОМЕР]
на надання права використання Програмного забезпечення
по Ліцензійному договору


м. Київ [ДАТА]

Цей Акт укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю «Правосуд», яке є власником майнових прав на Програмне забезпечення Сервіс PravoSud (надалі «Ліцензіар»), в особі директора Вертепи М.Ю., який дії на підставі Статуту, та фізичною особою (надалі – «Ліцензіат»), який/яка отримує та використовує Програмне забезпечення відповідно до Ліцензійного договору (далі – «Договір»).

Цей Акт підтверджує наступне:

1. Ліцензіар відповідно до умов Договору з дати, що вказана вище, надає Ліцензіату невиключне право використання Програмного забезпечення Сервіс PravoSud (1 одиниця) згідно обраного Тарифу до моменту повідомлення про розірвання Договору однією зі Сторін, зміни Тарифу на підставі окремого Додатку і розміру винагороди, або порушення строків сплати по Договору.

2. Ліцензіар забезпечив Ліцензіату доступ до Сервісу PravoSud (пароль надіслано по електронній пошті).

3. Розмір винагороди Ліцензіару (за обраним Тарифом) складає [РОЗМІР ТАРИФУ] грн 00 коп.

4. Відповідно до даного Акту протягом [30 днів] або [1 року] з дати, що вказана вище, Ліцензіар надає Ліцензіату права використання Програмного забезпечення відповідно до умов Договору.

5. Сторони по Договору претензій одна до одної не мають.

РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

ЛІЦЕНЗІАР
ТОВ "ПРАВОСУД"


Код ЄДРПОУ: 43156413
Адреса: м. Київ, пров. Музейний, 4
Р / Р 543348510000000002600699036
АТ “ПУМБ” м.Київ, МФО 334851


Директор Вертепа М.Ю.